Contact

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: ZEPHYR BOATS SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny i construcció d’embarcacions.
Drets: Pot exercir els drets previstos als productes 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.